gộp thửa

Gộp thửa và thủ tục. Hiện nay theo Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Pháp lý Nhanh Nhanh chuyên tư vấn và hỗ trợ xin phép gộp thửa nhanh chóng.

Điều 75 quy định trình tự, thủ tục thực hiện gộp thửa đất như sau:

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trường hợp gộp thửa

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất; hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất; hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền); thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
  • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp; hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất; hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã ….”

Mẫu đơn đề nghị gộp thửa đất theo quy định về hồ sơ địa chính, hồ sơ

Hướng dẫn viết đơn gộp thửa

Đơn này dùng trong trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc đề nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất;

Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;

Điểm 1:

Ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND; ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất;

Trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng; thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày; cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh; giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

Điểm 2:

Ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; gộp thửa

Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối “Phần khai của người sử dụng đất trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.

Trân trọng cám ơn!

Pháp lý Nhanh Nhanh – Chuyên gia gộp thửa

Website: https://giaytonhadatthuduc.com/

SĐT: 0977 189 948

Email: phaplytrongoi@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here